Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

 

Радно место

Број извршилаца

1.

Директор

1

2.

Стручни сарадник – педагог

1

3.

Васпитач – руководилац издвојене радне јединице

1

3.1

Васпитач – руководилац објекта у седишту

1

4.

Васпитач

26

5.

Медицинска сестра - васпитач

10

6.

Медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту и негу

1

7.

Шеф кухиње

2

8.

Кувар

5

9.

Секретар

1

10.

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

1

11.

Референт за финансијско-рачуноводствене послове – благајник

1

12.

Референт за финансијско-рачуноводствене послове – магационер

1

13.

Спремачица

7

14.

Домар - ППЗ

1

15.

Домар - ложач

1

                Укупно извршилаца:

61

 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПРЕМА НОВОУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Профил стручности

 

VII

 

VI

 

V

 

IV

 

III

 

II

 

I

 

Укупно

Директор

1

1

Васпитачи

12

16

28

Мед.сестра

10

10

Адм.послови

2

2

4

Куварица

4

2

6

Спремачица

5

5

Домар-ложач

2

2

Стр. сарадник

1

1

Укупно:

16

16

 

18

2

 

5

57

 

Од 61 систематизованог радног места попуњено је 57 (56 и директор који је на функцији у првом мандату).
На одређено време у оквиру прописаних 10% од броја запослених на неодређено време ангажовано је 5 запослених (1 васпитач – висока стручна спрема, 2 васпитача – виша стручна спрема и 2 медицинске сестре-васпитачи – средња стручна спрема).
Као замене одсутних запослених ангажовани су 1 васпитач – висока стручна спрема и 2 медицинске сестре-васпитачи – средња стручна спрема.
Нема лица ангажованих ван радног односа.
На основу посебне сагласности која се односи на предшколске установе у претходној години је запослено 9 извршилаца (2 висока, 2 виша, 3 средња и 2 нижа стручна спрема) на неодређено време, који су радили на одређено време дужи период, и због забране запошљавања нових лица код корисника јавних средстава нису могли да буду запослени.

Природним одливом (пензија) у претходној години је престао радни однос за две раднице (1 виша и 1 средња стручна спрема).
Због доградње 2 васпитне собе у објекту „Наша радост“ у Лучанима, у којима су формиране нове групе и примљена нова деца са листа чекања, потребно је покрити рад додатним кадровима.

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА