Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

 

Радно место

Број извршилаца

Ниво
квалификације

1.

Директор

1

Висока

2.

Стручни сарадник - педагог

1

Висока

3.

Васпитач - руководилац издвојене радне јединице

1

Виша

4.

Васпитач

25

Висока и виша

5.

Медицинска сестра - васпитач

9

Средња

6.

Медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту и негу

1

Средња

7.

Шеф кухиње

2

Средња

8.

Кувар

4

Средња

9.

Секретар

1

Висока

10.

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

1

Висока

11.

Референт за финансијско-рачуноводствене послове – благајник

1

Средња

12.

Референт за финансијско-рачуноводствене послове – магационер

1

Средња

13.

Спремачица

6

Нижа

14.

Домар - ППЗ

1

Средња

15.

Домар - ложач

1

Средња

Укупно извршилаца:

56

 

 

Стручна спрема

Број систематизованих извршилаца на свим радним местима

Број запослених на неодређено време

Број запослених на одређено време у својству приправника

Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

Лица ангажована ван радног односа (приправници – стажисти)

Висока

16

13

0

5

1

Виша

14

13

0

3

1

Средња

20

16

0

4

0

Нижа

6

4

0

2

0

Укупно

56

46

0

14

2

 

Крајем 2019. године престао је радни однос за 3 извршиоца:

- медицинска сестра – васпитач ..................1 (средња стручна спрема)

- домар – ложач .............................................1 (средња стручна спрема)

- кувар ............................................................1 (средња стручна спрема)

Након и на основу прибављених сагласности почетком 2020. године запослена су 3 извршиоца одговарајуће стручне спреме на неодређено време на упражњена радна места. У току текуће 2021. године није било новог запошљавања на неодређено време. Упућен је захтев надлежном министарству и комисији за давање сагласности за запошљавање 9 извршилаца на неодређено време, у складу са Правилником о систематизацији и организацији рада у Предшколској установи „Наша радост“ Лучани, с обзиром на то да је одливом запослених ангажовано 46 лица на неодређено време а реалне потребе и број систематизованих извршилаца је 56, за које су обезбеђена финансијска средства за плате. Ван радног односа ангажоване су две приправнице-стажисти у складу са ЗОСОВ, које су у поступку савладавања програма обуке за самосталан рад и стицање дозволе за рад (лиценце).