Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05 Slider 06Slider 07Slider 08Slider 09Slider 10
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

 

Радно место

Број извршилаца

1.

Директор

1

2.

Стручни сарадник – педагог

1

2.1

Стручни сарадник – логопед

1

3.

Васпитач – руководилац издвојене радне јединице

1

3.1

Васпитач – руководилац објекта у седишту

1

4.

Васпитач

27

5.

Медицинска сестра - васпитач

10

6.

Медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту и негу

2

7.

Шеф кухиње

2

8.

Кувар

5

9.

Секретар

1

10.

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

1

11.

Референт за финансијско-рачуноводствене послове – благајник

1

12.

Референт за финансијско-рачуноводствене послове – магационер

1

13.

Спремачица

7

14.

Домар - ППЗ

1

15.

Домар - ложач

1

                Укупно извршилаца:

64

 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПРЕМА НОВОУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Профил стручности

 

VII

 

VI

 

V

 

IV

 

III

 

II

 

I

 

Укупно

Директор

1

1

Васпитачи

12

16

28

Мед.сестра

11

11

Адм.послови

2

2

4

Куварица

4

3

7

Спремачица

7

7

Домар-ложач

2

2

Стр. сарадник

1

1

Укупно:

16

16

 

19

3

 

7

61

 

Тренутно је на нивоу установе систематизовано 64 извршилаца у оба објекта и теренским васпитним групама, од чега је на неодређено време попуњено 61 укључујући и систематизовану функцију директора. Због реалне потребе, узимајући у обзир број васпитних група и деце, у оквиру дозвољених 10% запослених од броја запослених на неодређено време, следећи прописе о запошљавању код корисника јавних средстава, ангажовано је још 8 радника (6 са високом, 1 са вишом и 1 са средњом стручном спремом).
Као замене одсутних запослених ангажована су 3 извршиоца (са средњом стручном спремом). Нема других лица ангажованих ван радног односа за потребе организације рада. У протеклој години није било одлива запослених, ни престанка радног односа, а број новозапослених у претходној години је 2 (нижа стручна спрема), а исти број је запослен и у текућој години (средња стручна спрема), на неодређено време, на основу посебне сагласности која се односи на предшколске установе и закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА