Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05 Slider 06Slider 07Slider 08Slider 09Slider 10
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
ПРЕВЕНТИВНA ЗДРАВСТВЕНA ЗАШТИТA
Формирање здравих навика код деце основни је задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивно-здравствене заштите у дечјем вртићу. Овим активностима обухватају се одржавање личне хигијене, правилна исхрана, заштита животне средине, физичко-рекреативне и друге активности које доприносе очувању и унапређивању здравља.
            За формирање здравих навика код деце од изузетног је значаја учешће родитеља, који су пре свих, највише заинтересовани и одговорни за здравље, здраве навике и понашање свог детета. Активности на формирању здравих навика код деце спроводиће се у оквиру свих редовних активности за време боравка у вртићу и применом одговарајућих метода, програма, средстава и облика здравственог-васпитног рада, адекватних за одговарајући узраст, а према упутствима Министарства здравља.

Програмски задаци превентивно-здравствене заштите деце, као и мере за очување и унапређење здравља деце, одвија се кроз следеће области рада:

- Контрола здравственог стања деце ( на основу изгледа детета, прегледа коже, видљиве слузокоже, узимања анамнестичких података од родитеља о њиховом запажању у погледу здравственог стања детета сумњивог на почетку болести и изолација болесног детета. По потреби , код сумње на појаву  болести детета, обавештавамо ћемо  родитеље, а у специфичним ситуацијама надлежног педијатра );
- Стварање одговарајућих услова у средини где бораве деца ( редовно одржавање хигијене простора као и предмета са којима ће  деца долазити  у контакт, температура просторија, осветљеност, проветреност, као и хигијена и безбедност на отвореном простору );
- Кроз васпитно-образовни рад радиће се на формирању навика које воде ка очувању здравља деце ( развијање културно-хигијенских навика, одржавање личне хигијене деце, развијање правилног односа према исхрани, правилан ритам живљења у вртићу ), едукација родитеља у вези са личном хигијеном и хигијеном исхране деце, заштита животне средине и др.
- Вршиће се периодична контрола раста и развоја деце ( мерење телесне тежине и висине деце свака три месеца ) и преглед на педикулозу. Код деце  код којих се уочи појава педикулозе ( вашљивост ) , издвајајаће се из групе, а родитељима се дају упутства за отклањање истих.

Спровођењем превентивних мера континуирано делујемо  у спречавању настанка и ширења инфективних болести и то:

- свакодневном контролом општих хигијенско – епидемиолошких услова  ( у простору где бораве деца, кухињи ) и увидом у здравствено стање деце;
- родитељ је дужан да након прележане болести и излечења детета, одсуствовања детета из вртића дуже од пет дана донесе потврду  од надлежног педијатра да може да борави у колективу;
- едукација запослених радника, а посебно радника на одржавању хигијене и радника на припремању и сервирању хране;
- едукације деце – активности на формирању здравствених навика код деце спроводе се у оквиру редовних активности за време боравка деце, приликом одговарајућих облика метода и средстава здравственог рада, адекватних за одговарајући узраст.

У циљу континуираног здравственог васпитања деце спроводиће се адекватнне активности из следећих области:

- Појам здравља,
- Правилна и разноврсна исхрана,
- Лична и општа хигијена,
- Хигијена уста и зуба,
- Раст и развој,
- Физичко вежбање,
- Понашање,
- Повређивање и здравствено безбедна игра,
- Здрава животна средина.

У Установи ( Вртићу ) води се здравствена документација:

- дневник тријажне сестре,
- књига евиденције педијатра,
- извештај резултата епидемиолошке службе,
- записници санитарне инспекције.

Одржавање опште хигијене спроводи се:

- обезбеђивањем потребних средстава за одржавање хигијене и средстава за дезинфекцију;
- обављањем дезинсекције и дератизације;
- контрола здравственог стања особља, изолација оболелих и полугодишњи преглед у циљу откривања клицоноштва и оболелих.

Сарадња са родитељима остварује се индивидуално, путем родитељских састанака и радионица.
Сарадња са стручним институцијама одвија се у циљу унапређења Програма превентивне здравствене заштите. Превентивно- здравствена заштита у Дечјим вртићима ,,Наша радост“ Лучани и ,,Бамби“ Гуча остварује се сарадњом са родитељима, Здравсвеним центрима Лучани и Гуча, Заводом за јавно здравље Чачак и санитарном инспекцијом.